اثر کنترلی چهار جدایه‌ از Trichoderma harzianum بر نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در خیار گلخانه‌ای

نوع مقاله : مقاله کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

2 استادیار بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

3 استاد بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

4 دانشیار بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

چکیده

نماتدهای ریشه‌گرهی (Meloidogyne spp .)مهم‏ترین نماتدهای انگل گیاهان جالیزی هستند که علاوه بر کاهش پنج‌درصدی محصولات کشاورزی، موجب فراهم شدن شرایط برای آلودگی گیاه به بیمارگرهای دیگر نیز می‌شوند. قارچ Trichoderma harzianum Rifai یکی از عوامل بالقوه در مهار زیستی اغلب عوامل بیماری‏زای گیاهی از جمله نماتدها است. به منظور شناسایی جدایه‌های مؤثر T. harzianum برای کنترل نماتد ریشه‌گرهی در خیار، چهار جدایه از این قارچ با کدهای 36، 39، 42 و 43 با غلظت 107 اسپور در میلی لیتر به روش خیساندن خاک مورد بررسی قرار گرفتند. گیاهچه‌های خیار رقم سوپر‌دومینوس (SuperDominus) در مرحله چهار برگی، 24 ساعت پس از تیمار با قارچ با 2000 تخم و لارو M. javanica مایه‌زنی شده و در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در شرایط گلخانه به مدت دو ماه نگهداری شدند. نتایج برررسی شاخص‌های تکثیر نماتد نشان داد که جدایه کد 42 قارچ نسبت به سایر جدایه‌ها بیشترین تأثیر را در کاهش فعالیت‌های زیستی نماتد داشت. تعداد تخم، گال، توده تخم و فاکتور تولیدمثل در گیاهان تیمار شده با این جدایه از قارچ T. harzianum به ترتیب 2/69، 8/81، 6/88 و 70 درصد نسبت به شاهد کاهش نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biocontrol effect of Trichoderma harzianum isolates on root knot nematode Meloidogyne javanica on greenhouse cucumber

نویسندگان [English]

  • F. Pourkhajeh 1
  • H. Charehgani 2
  • M. Abdollahi 3
  • M. Sadravi 4
چکیده [English]

Root-knot nematodes(Meloidogyne spp.) are the most important parasitic nematodes infecting cucurbits plants. These nematodes cause 5% loss in crop production and also provide favorable conditions for co-infection with other plant pathogens. Trichoderma harzianum Rifai is a potential bio-control agents for controlling the plant pathogens, including plant parasitic nematodes. In order to find the effective isolate/s of T. harzianum for management of root-knot nematodes on cucumber, a suspension of 107 spores/ml of four isolates of T. harzianum with 36, 39, 42 and 43 codes was evaluated by soil drenching method. Twenty four hours after soil drenching of fungus isolates, four leaf stage seedlings of cucumber (cv. Super Dominus) were inoculated with 2000 eggs and second stage juveniles of Meloidogyne javanica and kept for two months in the greenhouse and the experiment was conducted as a completely randomized design with four replicates. The results showed that the isolate Th42 was the most effective isolate on reducing the biological activity of nematode as compared to other treatments. The isolate Th42 reduced the number of eggs, galls, egg masses and reproductive factor by 69.2, 81.8, 88.6 and 70%, respectively, as compared to control treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reproductive factor
  • Greenhouse
  • Management
  • Biological control
Agrios G. 2005. Plant pathology. 5th ed., Elsevier Academic Press., USA. 922 p.
Booth C. 1977. Fusarium laboratory guide to identification of major species. Common wealth mycological Institue. Kew, Surrey, England, 55 p.
Charehgani H., Pourkhajeh F. and GholampourS. 2018. Influence of initial population densities ofMeloidogyne javanica on three cucumber cultivars. 23th Iranian plant protection congress of Iran, 27–30 August, Gorgan, Iran. p. 753–754 (In Persian with English Summary).
Hussey R. S. and Barker K. R. 1973. A comparison of methods of collecting. inocula of Meloidogyne spp. including a new technique. Plant Disease Reporter 57:1025-1028.
Hussey R. S. and Janssen G. J. W. 2002. Root-knot nematodes: Meloidogyne species, pp. 43–70. In: J. L. Starr, R. Cook and J. Bridge (Eds). Plant Resistance to Parasitic Nematodes. CABI Publishing, UK.
Janisiewicz W. J., Tworkoshi T. J. and Kurtzman C. P. 2001. Biocontrol potential of Metschnikowia pulcherrima strains against blue mold of apple. Journal of Phytopathology 91: 1098-1108.
Jepson S. B. 1987. Identification of root knot nematodes. Cambrian News Ltd. CABI, Wallingford, UK. 256 p.
Kavari M., Mahdikhani Moghadam E. and Rouhani H. 2015. Survey on chitinase production by several isolates of Trichoderma and its biological control effect on tomato root-knot nematode Meloidogyne javanica. Iranian Journal of Plant Protection 29: 123-133. (In Persian with English Summary).
Khattak B. and Stephen S. M. 2008. Effect of some indigenous isolates of Trichoderma harzianum on root-knot nematode, Meloidogyne javanica (Treub) Chitwood. Sarhad Journal of Agriculture 24: 285-288.
Leonetti P., Zonno M.C., Molinari S. and Altomare C. 2017. Induction of SA-signaling pathway and ethylene biosynthesis in Trichoderma harzianum-treated tomato plants after infection of the root-knot nematode Meloidogyne incognita. Plant Cell Reports 36(4): 621-631.
Mahdikhani Moghadam E., Rouhani H. and Flahi Rastegar M. 2009. Biological control of sugar beet cyst forming nematode with Trichoderma under in vitro and green house condition. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, 13(48): 301-312. (In Persian with English Summary).
Maleki Ziarati H., Roustaee A., Sahebani N., Etebarian H. R. and AminianH. 2009. Study of biological control of root-knot nematode, Meloidogyne javanica (Trube) Chitwood, in tomato by Trichoderma harzianum Rifai in greenhouse and quantitative changes of phenolic compounds in plant. Seed and Plant Production Journal, 25 (3): 259-272. (In Persian with English Summary).
Mehrotra R. S. 1983. Plant Pathology. Tata McGraw Hill Publishing Company Limited‚ New Delhi. 771 p.
Molinari S. and Baser N. 2010. Induction of resistance to root-knot nematodes by SAR elicitors in tomato. Journal of Crop Protection 29: 1354-1362.
Naserinasab F., Sahebani N. and Etebarian H. R. 2013. Induction of plant defense response against root-knot nematode Meloidogyne javanica in tomato by Trichoderma harzianum BI .Journal Management System1(4): 1-12. (In Persian with English Summary).
Oka Y., Cohen Y. and Spiegel Y. 1999. Local and systemic induced resistance to the root-knot nematodes in tomato by DL-β-amino-n-butyric acid. Journal of Phytopathology 89: 1138-1143.
Pourkhajeh F., Charehgani H., Abdollahi M. and Sadravi M. 2017. Effects of three isolates of fungus Trichoderma harzianum on hatching and mortality of second stage juveniles of Meloidogyne javanica under laboratory conditions. 3th Iranian Mycological Congress, 26-28 August, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran. p. 107. (In Persian with English Summary).
Van Loon L. C. and Vanstrien E. A. 1998. The families of pathogenesis–related proteins, their activities and comparative analysis of PR-1 type proteins. Journal of Physiological and Molecular Plant Pathology 55: 85-97.
Verma M., Brar S. K., Tyagi R. D., Surampalli R. Y. and Valero J. R. 2007. Antagonistic fungi, Trichoderma spp.: Panoply of biological control. Biochemical Engineering Journal 37: 1-20.
Vrain T. C. 1977. A technique for the collection of larvae of Meloidogyne spp. and a comparison of eggs and larvae as inocula. Journal of Nematology 9: 51–249.