ارزیابی برخیاز فاکتورهای بیماریزایی و مرتبط با پرآزاری استرینهای Xanthomonas arboricola pv. pruni در استان خراسانرضوی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

باکتری(Xap) Xanthomonas arboricola pv. pruniعامل لکه روی برگ، میوه و شانکر‍باکتریایی شاخه در شرایط گرم و مرطوب روی درختان میوه‍هسته دار می‍باشد. در تحقیق حاضر، بیماریزایی 18 استرین Xap خراسان‍رضوی درشرایط گلخانه روی نهال‍های آلوی سانتاروزا بررسی‍شد. تعدادی از فاکتورهای بیماریزایی شامل پلاسمید pXap41، افکتورهای اختصاصی تیپ III ترشحی و همچنین تعدادی ویژگی دخیل در پرآزاری از‍جمله تحرک، تولید بیوفیلم، زانتان، بیوسورفکتانت، آنزیم‍های تجزیه‍کننده دیواره‍سلولی و ارتباط احتمالی آنها با میزان بیماریزایی استرین‍ها بررسی شدند. بر‍اساس درصد لکه‍های نکروز، استرین‍ها در دوگروه بیماریزایی قوی و ضعیف قرار‍گرفتند. تمامی ۱8 استرین مورد‍مطالعه به‍همراه استرین استاندارد ICMP7485 ، پلاسمیدpXap41 وژن‍های افکتوری اختصاصیxop E3 وxop A را دارا‍بودند. در برخی موارد بین شدت بیماریزایی استرین‍ها و فاکتورهای دخیل در پرآزاری ارتباط مستقیم وجود داشت. برای مثال دو استرین ShL45 و NB28k با بالاترین درصد لکه‍های نکروز (5/62 درصد)، بیوسورفاکتانت و بیوفیلم بیشتری تولید نمودند و اختلاف معنی‍داری با سایر استرین‍ها در سطح احتمال پنج درصد نشان دادند. به‍نظر می‍رسد زانتان در پرآزاری استرین‍های Xap نقش موثری نداشته باشد. میزان حرکت توده‍ای در 3/92 درصد جدایه‍های گروه بیماریزایی قوی، بیشتر‍از حرکت شناوری بود (05/0 ≥P). همچنین، تمامی استرین‍ها قدرت ترشح آنزیم‍های پروتئاز، سلولاز، پلی‍گالاکتوروناز و پکتات‍لیاز را با مقادیر متفاوت داشته اما میزان ترشح همه آنزیم‍ها با پرآزاری استرین‍ها همخوانی کامل نداشت. برای دستیابی‍به نتایج دقیق‍تر، ارزیابی استرین‍های Xap بیشتر از مناطق مختلف کشور به‍همراه سایر پاتووار‍های گونه X. arboricola پیشنهاد می‍شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of some pathogenicity and virulence factors in Xanthomonas arboricola pv. pruni strains from Khorasan-Razavi Province

نویسندگان [English]

  • A. Rahmanzadeh
  • S. Baghaee-Ravari
  • E. Mahdikhani-Moghaddam
-
چکیده [English]

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Xap) is a causal agent of leaf, fruit spot, and branch bacterial canker in warm and humid conditions on stone fruit trees. Herein, the pathogenicity of 18 Xap strains from Khorasan-Razavi Province, Iran was evaluated in greenhouse trials on Santha-Rosa plum saplings. Some pathogenicity factors including pXap41, T3SS effectors, and virulence features such as motility, biofilm, xanthan and biosurfactant production, cell wall degrading enzymes and their possible correlation with pathogenicity rate were investigated. The studied strains were divided into two severe and weak pathogenicity groups based on percentage of necrotic lesions. All 18 strains besides ICMP7485, had pXap41, xop < /em>E3 and xop < /em>A effector genes. In some cases, there was a direct correlation between disease severity and factors involving in virulence. For example, two strains, ShL45 and NB28k, showed the highest percentage of necrosis spots (62.5%), produced high levels of biosurfactant and biofilm that indicated significant differences with other strains at 5% probability levels. It seems that xanthan has no significant effective role in Xap virulence. The rate of swarming in 92.3 % of strains belonging to the severe pathogenicity group was more than the swimming (P≤ 0.05). All strains were also capable of secreting different amounts of enzymes, including protease, cellulase, polygalactronase, and pectatelyase. However, the rate of secretion in all them was not entirely consistent with virulence. It is suggested that more Xap strains from different regions of the country, along with other X. arboricola pathovars, should be tested to get results that are more accurate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plasmid pXap41
  • Virulence
  • Xanthomonas arboricola pv. pruni
Bahar M. Mojtahedi H. and Akhyani A. 1985. Bacterial canker of apricot trees in Esfahan. Iranian. Journal of Plant Pathology 18: 58-67.
Buttner D. and Bonas U. 2010. Regulation and secretion of Xanthomonas virulence factors. FEMS Microbiology Review 34: 107–133.
Costerton J.W. Lewandowski M.Z. Caldwell D.E. Korber D.R. and Lappin-Scott H. M.1995. Microbial biofilms. Annual Review of Microbiology 49:711-745.
Cesbron S. Pothier J. Gironde S. Jacques M. A. and Manceau C. 2015. Development of multilocus variable-number tandem repeat analysis (MLVA) for Xanthomonas arboricola pathovars. Journal of Microbiological Methods 100: 84-90.
Danhorn T. and Fuqua C. 2007. Biofilm formation by plant-associated bacteria. Annual Review of. Microbiology 61: 401-422.
Du Plessis H.J. 1988. Differential virulence of Xanthomonas campestris pv. pruni to peach, plum, and apricot cultivars. Phytopathology 78:1312-1315.
Derakhshan E. Baghaee-Ravari S. and Mahdikhani-Moghaddam E. 2019. Assessment of genetic diversity among Xanthomonas arboricola pv. Pruni strains using gyrB gene sequencing and rep-PCR genomic fingerprinting in north eastern Iran. Journal of Agricultural Science and Technology 21:1023-1034.
EFSA PLH Panel (EFSA Panel on Plant Health). 2014. Scientific opinion on pest categorisation of Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith, 1903). EFSA Journal 12: 1–25.
Essakhi S. Cesbron S. Fischer-Le Saux M. Bonneau S. Jacques M.A. and Manceau C. 2015. Phylogenetic and VNTR analysis identified non-pathogenic lineages within Xanthomonas arboricola lacking the canonical type three secretion system. Applied and Environmental Microbiology 81: 5395–5410.
Fischer-Le Saux M. Bonneau S. Essakhi S. Manceau C. and Jacques M. A. 2015. Aggressive emerging pathovars of Xanthomonas arboricola represent widespread epidemic clones that are distinct from poorly pathogenic strains, as revealed by multilocus sequence typing. Applied and Environmental Microbiology 81:4651–4568.
Garita-Cambronero J. Palacio-Bielsa A. and Cubero J. 2018. Xanthomonas arboricola pv. pruni, causal agent of bacterial spot of stone fruits and almond: its genomic and phenotypic characteristics in the X.arboricola species context. Molecular Plant Pathology 19:2053-2065.
Garita-Cambronero J. Palacio-Bielsa A. Lopez M.M. and Cubero J. 2016. Comparative genomic and phenotypic characterization of pathogenic and non-pathogenic strains of Xanthomonas arboricola reveals insights into the infection process of bacterial spot disease of stone fruits. PLoS One 11: e0161977.
Garita-Cambronero J. Palacio-Bielsa A. Lopez M.M. and Cubero J. 2017. Pan-genomic analysis permits differentiation of virulent and non-virulent strains of Xanthomonas arboricola that cohabit Prunus spp. and elucidate bacterial virulence factors. Frontiers in Microbiology 8:573.
Guerra M.L. Malafaia C.B. Macedo A.J. Silva M.V. Mariano R.L. and Souza E.B. 2018. Biofilm formation by Xanthomonas campestris pv. viticola affected by abiotic surfaces and culture media. Tropical Plant Pathology43:146-151.
Hajri A. Pothier J.F. Fischer-Le Saux M. Bonneau S. Poussier S. Boureau T. and Manceau C. 2012.Type three effector gene distribution and sequence analysis provide new insights into the pathogenicity of plant-pathogenic Xanthomonas arboricola. Applied and Environmental Microbiology 78:371-384.
Jacques M.A. Arlat M. Boulanger A. Boureau T. Carrere S. Cesbron S. and Fischer-Le Saux M. 2016. Using ecology, physiology, and genomics to understand host specificity in Xanthomonas. Annual Review of Phytopathology 54: 163-187.
Jami F. Kazempour M.N. Elahinia S.A. and Khodakaramian, G. 2005. First report of Xanthomonas arboricola pv. pruni on stone fruit trees from Iranian Journal of Phytopathology 153: 371–372
Kasana R.C. Salwan R. Dhar H. Dutt S. and Gulati A. 2008. A rapid and easy method for the detection of microbial cellulases on agar plates using Gram’s iodine. Current Microbiology 57:503-507.
Koczan J.M. Lenneman B.R. McGrath M.J. and Sundin G.W. 2011. Cell surface attachment structures contribute to biofilm formation and xylem colonization by Erwinia amylovora. Applied and Environmental Microbiology 77:7031-7039.
Moreira L.M. De Souza R.F. Digiampietri L.A. Silva A.C.R. and Da Setubal, J.C. 2005. Comparative analyses of Xanthomonas and Xylella complete genomes. OMICS 9: 43–76
Morikawa M. Hirata Y. and Imanaka T. 2000. A study on the structure–function relationship of lipopeptide biosurfactants. Biochimica et Biophysica Acta (BBA). Molecular and Cell Biology of Lipids 1488:211-218.
O'Toole G. Kaplan H.B. and Kolter R. 2000. Biofilm formation as microbial development. Annual Reviews in Microbiology 54:49-79.
Pothier J.F. Vorhölter F.J. Blom. J. Goesmann A. Pühler A. Smits T.H. and Duffy B. (2011. The ubiquitous plasmid pXap41 in the invasive phytopathogen Xanthomonas arboricola pv. pruni: complete sequence and comparative genomic analysis. FEMS Microbiology Letters 323:52-60.
Rigano L.A. Siciliano F. Enrique R. Sendín L. Filippone P. Torres P.S. and Marano M.R. 2007. Biofilm formation, epiphytic fitness, and canker development in Xanthomonas axonopodis pv. citri. Molecular Plant-Microbe Interactions 20:1222-1230.
Scharf B.E. Hynes M.F. and Alexandre G.M. 2016. Chemotaxis signaling systems in model beneficial plant–bacteria associations. Plant Molecular Biology 90: 549–559.
Simoes M. Simões L. C. and Vieira M. J. 2010. A review of current and emergent biofilm control strategies. LWT-Food Science and Technology 43:573-583.
Stefani E. 2010. Economic significance and control of bacterial spot/canker of stone fruits caused by Xanthomonas arboricola pv. pruni. Journal of. Plant Pathology 92: 99–104.
Socquet-Juglard D. Patocchi A. Pothier J.F. Christen D. and Duffy B.2012. Evaluation of Xanthomonas arboricola pv. pruni inoculation techniques to screen for bacterial spot resistance in peach and apricot. Journal of Plant Pathology 94:91-96.
Vojnov A.A. Zorreguieta A. Dow J.M. Daniels M.J. and Dankert M.A. 1998. Evidence for a role for the gumB and gumC gene products in the formation of xanthan from its pentasaccharide repeating unit by Xanthomonas campestris. Microbiology 144:1487-1493.
Zaccardelli M. Malaguti S. and Bazzi, C. 1998. Biological and epidemiological aspects of Xanthomonas arboricola pv. pruni on peach in Italy. Journal of. Plant Pathology 80: 125–132.
Zhou C. Yang Y. and Jong A.Y.1990. Mini-prep in ten minutes. Biotechniques 8:172.