دوره و شماره: دوره 55، شماره 4، دی 1398 
برآورد شدت بیماری ناشی از ویروس وای سیب‌زمینی بر اساس وقوع بیماری در مزارع توتون استان گلستان

صفحه 353-372

10.22034/ijpp.2019.39806

پریسا شریفی نظام‌آباد؛ سعید نصراله‌نژاد؛ اکبر دیزجی؛ محمدعلی آقاجانی؛ احمد ندیمی


گزارش کوتاه

نخستین گزارش از Alternaria alternata به عنوان عامل لکه برگی Sambucus ebulus در ایران

صفحه 373-377

10.22034/ijpp.2019.39805

امین علیدادی؛ اسماعیل شمس؛ سمیرا کریم‌زاده؛ محمد جوان نیکخواه