توصیف گونه Pratylenchus elamini Zeidan and Geraert, 1991 از ایران

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی-دانشگاه زنجان

2 گروه گیاه‌پزشکی دانشگاه زنجان

چکیدهبرای شناسایی این گونه از کلید گرارت (Geraert, 2013) استفاده شد که با گونه P. elamini و با توصیف اصلی آن مطابقت کامل نشان می‌دهد. گونه P. elamini اولین بار از سودان توسط زیدان و گرارت (Zeidan and Geraert, 1991) گزارش گردید. در خلاصه مقاله ارائه شده توسط رشنو بنه عباسی و همکاران (1397) تنها به نام این گونه در لیست نماتدهای شناسایی شده اشاره شده است. در این مطالعه این گونه برای اولین بار از ایران از اطراف ریشه چمن از شهرستان ایجرود در استان زنجان شناسایی و توصیف می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Description of Pratylenchus elamini Zeidan and Geraert, 1991 from Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Eskandari 1
  • Manouchehr Hosseinvand 2
  • Shahin Ganjkhanloo 2
1 Lecturer, Plant protection department Faculty of Agriculture, University of Zanjan
2 plant protection department, university of Zanjan
چکیده [English]Our population identified by Geraert key (2013) as Pratylenchus elamini and agree well for most of the morphometrics and morphological aspects with the original description. This species has been originally described from Sudan by Zeidan and Geraert (1991). Rashno Bone Abbasi et al. (2018) only mentioned to Pratylenchus elamini name in list of identified species associated with citrus orchards in Dezful and Andimesk. In present study this species identified in rhizosphere of grass in Ijroud, Zanjan province and described for the first time from Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pratylenchus
  • Pratylenchidae
  • Zanjan
  • root lesion nematode
Rashno Bone Abbasi, Z., Mahdikhani Moghadam, E. and Baghaee Ravi, S. (2018). Species of root lesion nematode in citrus in Dezful and Andimeshk. 23rd Iranian Plant Protection Congress, 27-30 Aug, Gorgan. 844-845.
Zeidan, A.B. & Geraert, E. (1991). Pratylenchus from Sudan, with the description of two new species (Nemata: Tylenchida). Revue de Nematologie 14, 261-275.
Geraert, E. (2013). The Pratylenchidae of the world- Identification of the family Pratylenchidae (Nematoda: Tylenchida). Gent, Academia Press, 430 p.