دوره و شماره: دوره 56، شماره 1، خرداد 1399 

گزارش کوتاه

توصیف گونه Pratylenchus elamini Zeidan and Geraert, 1991 از ایران

صفحه 119-123

10.22034/ijpp.2020.43626

علی اسکندری؛ منوچهر حسین وند؛ شهین گنج خانلو