شناسایی و بیماری‌زایی گونه‌های فوزاریومی دخیل در پوسیدگی طبق و فلس پیاز خوراکی در اصفهان

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

2 استاد بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

3 دانشیار بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

چکیده

پژمردگی و پوسیدگی طبق و فلس پیاز توسط گونه­های مختلف فوزاریوم در سراسر جهان ایجاد می­شود که سبب زیان و کاهش قابل ملاحظه­ای در تولید می­گردد. طی بازدیدهایی که از مزارع پیاز در اصفهان در اواسط دوره­ی رشد گیاه به عمل آمد، علائم پژمردگی در مزرعه به صورت لکه­ای مشاهده شد. نمونه­برداری از پیازهایی که علائم زردی یا نکروز برگ­ها و پژمردگی را نشان می­دادند به صورت تصادفی انجام گرفت. همچنین هنگام برداشت پیاز سفید در مزارع و نیز در برخی از پیازهای انباری، علائمی چون آبسوختگی و تغییر رنگ روی چند فلس بیرونی پیاز در ناحیه گردن دیده شد. از نواحی تغییر رنگ یافته در ناحیه طبق و فلس پیاز کشت روی محیط PDA تهیه گردید. در مجموع 60 جدایه از جنس فوزاریوم شامل؛ 35 جدایه Fusarium proliferatum، هشت جدایه F. acuminatum، هفت جدایه F. solani، چهار جدایه F. oxysporum، چهار جدایه F. falciformeو دو جدایه F. sambucinum از گیاه پیاز جدا گردید. آزمون بیماری­زایی روی فلس پیاز در دمای °C 25 و رطوبت نسبی 65 % و گیاه پیاز در شرایط گلخانه انجام شد. دو گونه F. sambucinumو F. falciforme به عنوان عوامل پژمردگی بوته از پیازهای مبتلا به تغییر رنگ ریشه و طبق برای اولین­بار جدا گردید. در تحقیق حاضر، علائم پوسیدگی، تغییر رنگ و ایجاد بافت نرم روی فلس­های پیازهای سفید در اطراف گردن پیاز توسط گونه­های فوزاریومی از ایران گزارش می­شود. همچنین گونه F. acuminatum به عنوان عامل پوسیدگی و تغییر رنگ فلس برای اولین بار از پیاز جدا گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and pathogenicity of Fusarium species involved in onion basal and scale rot in Isfahan*

نویسندگان [English]

  • Z. Sobhani 1
  • B. Sharifnabi 2
  • M. Darvishnia 3
چکیده [English]

Several Fusarium species cause important diseases such as wilting and onion basal and scale rot all over the world lead to significant losses in the production. During the visits that were done from onion fields in Isfahan in the middle of the plant growth period, wilt symptoms were observed in the field as spots. Sampling of onions showing yellowish symptoms or leaf necrosis and wilting was done randomly. Also, during harvesting time of white onions in the fields and some onions in warehouse, symptoms such as watering and color changes were seen on several outer scales of onion in the neck area. A total of 60 Fusarium isolates were isolated from onion included; 35 isolates of Fusarium proliferatum, eight isolates of F. acuminatum, seven isolates of F. solani, four isolates of F. oxysporum, four isolates of F. falciforme and two isolates of F. sambucinum. Pathogenicitytest was carried out on external scales of onions at 25 ° C and 65% relative humidity and onion plant in greenhouse conditions. Two species of F. sambucinum and F. falciforme were isolated as causal agent of plant wilting from onions with root and crown color changes for the first time. In the present study, the symptoms of rot, discoloration and soft tissue formation on the scales around the white onions neck by Fusarium species are reported from Iran. Also, F. acuminatum was isolated from the onion as a causal agent of rot and color change of the scales for the first time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft rot
  • Wilting
  • White onion
  • EF-1
  • Fusarium falciforme