دوره و شماره: دوره 54، شماره 4، اسفند 1397 
میزبان‌های طبیعی و انتقال ویروس همراه با کوتولگی زرد تلخه‌بیان

صفحه 291-303

10.22034/ijpp.2019.35563

جهانگیر حیدرنژاد؛ پریسا حسن شیخی؛ صدیقه باقری؛ جواد صادقی مجد؛ ، افسانه آویش کوهشاهی؛ نجمه پورامینی؛ حسین معصومی


دامنه‌ی میزبانی جمعیت‌های مختلف زنگ برگی گندم در ایران

صفحه 305-316

10.22034/ijpp.2019.35619

زهرا نعمتی؛ رضا مستوفی زاده قلمفرسا؛ علی دادخدایی؛ رحیم مهرابی؛ برایان استفنسن


گزارش کوتاه

اولین گزارش از همراهی یک فیتوپلاسما از زیرگروه D گروه 16SrII با بیماری برگ سفید نیشکر در ایران

صفحه 367-370

10.22034/ijpp.2019.44740

محمد صالحی؛ سید علیرضاسید علیرضا اسمعیل زاده حسینی؛ الهام صالحی ابرقوئی