ویروس کوتولگی سبزرد نخود ایرانی: تعیین ترادف ژنوم ویروس در دو میزبان جدید، آلفاستلایت همراه و اثبات بیماری‌زائی در گیاه بامیه

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت

2 بخش گیاهپزشکی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کد پستی 7616914111

چکیده

ویروس کوتولگی سبزرد نخود ایرانی (Chickpea chlorotic dwarf virus, CpCDV) از جنس Mastrevirus و خانوادۀ Geminiviridae، یکی از ویروس‌های مخرب در تعداد زیادی از گیاهان در مناطق مختلف دنیا است. در این مطالعه، نمونه‌های بامیه و علف هرز کتان هندی با علائم مشخص آلودگی به جمینی‌ویروس‌ها از مزارع شهرستان جیرفت جمع‌آوری شد و بعد از استخراج دی اِن اِ، مولکول‌های حلقوی موجود در آن با روش تکثیر دایرۀ غلتان (rolling circle amplification, RCA) غنی‌سازی گردید. همسانه‌سازی و تعیین ترادف محصول آر سی اِ مربوط به دو نمونۀ انتخابی از دو گیاه فوق نشان داد که آن‌ها به سویۀ F مربوط به CpCDV آلوده هستند. تلاش برای برای جداسازی آلفا و بتاستلایت‌های همراه با نمونه‌های این دو گیاه با استفاده از آزمون واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز، تنها منجر به ردیابی آلفاستلایت بدون علائم پنبۀ داروینی (Gossypium darwinii symptomless alphasatellite, GDarSLA) در نمونۀ گیاه کتان هندی گردید. بررسی‌ها ‌نشان داد که درصد یکسانی ژنوم کامل بین دو جدایۀ جدید CpCDV به میزان 98 درصد بوده و بیشترین درصد یکسانی ژنوم کامل دو جدایه از ویروس و یک جدایه از آلفاستلایتِ همراه، مربوط به جدایه‌هائی است که قبلا از ایران گزارش شده‌اند. در آزمایش‌های مربوط به بیماری‌زائی CpCDV، مایه‌کوبی سازۀ ساخته شده از قبل باعث ایجاد علائم زردی و کوتولگی در گیاه بامیه گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، گیاهان بامیه و علف هرز کتان هندی به عنوان میزبان‌های جدید CpCDV در ایران و گیاه کتان هندی برای اولین بار به عنوان میزبان جدید ویروس از دنیا گزارش می‌گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chickpea chlorotic dwarf virus: genome sequence of the virus from two new natural hosts, associated alphasatellite and demonstration of the pathogenesis in okra plant

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Salari 1
  • Jahangir Heydarnejad 2
  • Hossain Massumi 2
1 Department of Plant Protection, College of Agriculture, University of Jiroft, Jiroft, Iran
2 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman 7616914111, Iran
چکیده [English]

Chickpea chlorotic dwarf virus (Mastrevirus, Geminiviridae) is a destructive geminivirus worldwide. In this study, symptomatic okra and wild jute samples showing typical geminivirus symptoms were collected from Jiroft farms and circular molecules of extracted DNA were enriched using rolling circle amplification (RCA) method followed by cloning and sequencing of RCA products of two selective samples from okra and wild jute. Sequence analysis showed that two isolates belong to strain CpCDV-F. Attempts to recover associated alpha- and betasatellite molecules from two plant samples using polymerase chain reaction assay resulted in detection of Gossypium darwinii symptomless alphasatellite (GDarSLA) only in wild jute sample. Sequence analyses indicated that two new CpCDV isolates shared nucleotide identity of 98% with each other and two viral and one alphasatellite sequences are closely related to Iranian Genbank isolates. Pathogenesis tests using previously constructed infectious clone of CpCDV led to appearance of yellowing and dwarfing in agroinoculated okra seedlings. Based on the results of this study, okra and wild jute plants are reported as new hosts of the CpCDV in Iran and wild jute is the new virus host in the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chickpea chlorotic dwarf virus
  • geminivirus
  • okra
  • wild jute