دوره و شماره: دوره 58، شماره 4، دی 1402 
گونه (Albuginales, Oomycota) Pustula junggarensis، گزارشی جدید برای زیستگان اُاُمیستی ایران

صفحه 273-280

10.22034/ijpp.2023.1999412.409

محمد رضا میرزایی؛ ناصر رادمان؛ محمد سالاری؛ رسول زارع؛ مهدی پیرنیا؛ شیراحمد سارانی