گونه (Albuginales, Oomycota) Pustula junggarensis، گزارشی جدید برای زیستگان اُاُمیستی ایران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیرجند

2 دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

5 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

بیمارگرهای اُاُمیستی عامل زنگ سفید روی میزبان‌های Asteridae در جنس Pustula (Albuginales, Oomycota) قرار می‌گیرند. در هنگام جمع‌آوری نمونه‌های زنگ سفید در استان خراسان جنوبی (شرق ایران)، در فروردین 1398، نمونه‌ای از بیماری روی میزبان Takhtajaniantha pusilla متعلق به تیره Asteraceae بر مبنای خصوصیات ریخت‌شناختی، گونه‌یPustula junggarensis (Albuginales, Oomycota) شناسایی شد. همچنین، بر اساس واکاوی فیلوژنتیکی مبتنی بر توالی‌یابی بخشی از ژن cox2، نمونه در تبار نمونه‌های P. junggarensis از چین قرار گرفت. بر اساس داده‌های توالی‌یابی ناحیه ترانویسی شده داخلی (ITS) دی ان ای ریبوزومی و مقایسه آن با توالی‌های موجود در بانک ژن نیز شناسائی گونه تأیید شد. این نخستین گزارش از آرایه P. junggarensis برای زیستگان اُاُمیستی ایران است. بر اساس اطلاعات ما، این یافته اولین گـزارش از وقـوع یک بیماری قارچی/شبه قارچی روی میزبان T. pusilla در کشور نیز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New record of the oomycete Pustula junggarensis (Albuginales, Oomycota) from Iran

نویسندگان [English]

  • mr Mirzaee 1
  • Naser Radman 2
  • Mohammad Salari 2
  • Rasoul Zare 3
  • Mahdi Pirnia 4
  • Shirahmad Sarani 5
1 Department of Botany, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture. University of Zabol. Zabol. Iran.
3 Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
4 Department of Plant Protection-Faculty of Agriculture-University of Zabol
5 Plant Protection Dep., Faculty of Agriculture. University of Zabol. Zabol. Iran.
چکیده [English]

The oomycete pathogens causing white blister rusts on members of Asteridae comprise different species within the genus Pustula (Albuginales, Oomycota). During the collection of white blister rust specimens in the South Khorasan province (eastern Iran) in April 2019, a specimen collected from Takhtajaniantha pusilla (Asteraceae), was identified morphologically as Pustula junggarensis (Albuginales, Oomycota). BLAST search using the ITS nrDNA sequence data, confirmed the identification. Also, the phylogenetic analysis using cox2 sequences clustered the species in the same clade with P. junggarensis sequences from China. This is the first record of P. junggarensis in Iran. To the best of our knowledge, this is the first report of a disease caused by a causative fungal/fungal-like agent on T. pusilla in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asteraceae
  • oomycetes
  • white rust