گونه‌های قارچی و اُاُمیست همراه با بیماری زوال مرکبات در استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

2 مدیریت حفظ نباتات، سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف جداسازی، شناسایی، تعیین فراوانی و بیماری‌زایی گونه‌های قارچی و اُاُمیست همراه با بیماری زوال مرکبات در شش منطقه مختلف از استان هرمزگان انجام گرفت. جداسازی قارچ‌ها و اُاُمیست-ها از ریشه‌های بکرایی و لیمو مکزیکی و شاخه‌های نارنگی محلی روی محیط‌های کشت عمومی و نیمه-انتخابی انجام شد. جدایه‌های به دست‌آمده، براساس ویژگی‌های ریخت‌شناسی و توالی ناحیه ITS-rDNA و بخشی از ژن TEF-1α در سطح جنس یا گونه شناسایی شدند. درصد فراوانی هریک از گونه‌ها براساس تعداد جدایه‌های به دست‌‌آمده از قطعات گیاهی کشت‌شده تعیین شد. قارچ‌های Fusarium solani، Macrophomina phaseolina، Fusarium proliferatum، Rhizoctonia solani، Fusarium acutatum، Phoma sp.، Fusarium sp. 1 و Fusarium sp. 2 به ترتیب با فراوانی 51/93، 1/1، 26/0، 26/0، 17/0، 08/0، 04/0 و 04/0 درصد، و اُاُمیست‌های Pythium spp. و Phytophthora nicotianae به ترتیب با فراوانی 96/4 و 12/3 درصد از ریشه‌های دارای پوسیدگی جداسازی شدند. گونه‌های قارچی جداسازی‌شده از شاخه-های دارای سرخشکیدگی شامل Alternaria spp.، Neofusicoccum mediterraneum و Colletotrichum gloeosporioides به ترتیب با فراوانی 7/81، 56/10 و 92/0 درصد بودند. بیماری‌زایی سه جدایه از هر یک از گونه‌ها روی نهال‌های یک‌ساله نارنگی محلی با پایه بکرایی مورد آزمون قرار گرفت. تمام جدایه‌ها، به جز جدایه‌های Alternaria sp. و Pythium sp.، روی نهال‌های نارنگی بیماری‌زا بودند و نشانه‌هایی مشابه با نشانه‌های زوال مشاهده‌شده در باغ‌های مرکبات ایجاد نمودند. بیماری‌زایی جدایه‌های Alternaria sp. 1 و N. mediterraneum روی شاخه‌های بریده نارنگی محلی و بیماری‌زایی C. gloeosporioides روی نهال‌های یک‌ساله نارنگی محلی مورد آزمون قرار گرفت که تمام جدایه‌های مورد بررسی بیماری‌زا بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fungal and oomycota species associated with citrus decline in Hormozgan provine

نویسندگان [English]

  • Azadeh Goudarzi 1
  • Siavash Samavi 2
1 Plant Protection Research Department, Hormozgan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Bandar Abbas, Iran
2 Plant Protection Department, Hormozgan Agriculture of Jahad Organization, Bandar Abbas, IRAN
چکیده [English]

This study was conducted with the aim of isolation, identification, frequency determination and pathogenicity of fungal and oomycota species associated with citrus decline in six different locations of Hormozgan province. Isolation of fungi and oomycota was carried out from Bakraee and Mexican lime roots and local tangerine branches on general and semi-selective culture media. The isolates were identified at genus or species level based on morphological characteristics and sequence of ITS-rDNA and a part of TEF-1α gene. Frequency percentage of identified species was determined in surveyed locations based on numbers of cultivated plant pieces. Fusarium solani, Macrophomina phaseolina, Fusarium proliferatum, Alternaria sp., Rhizoctonia solani, Fusarium acutatum, Phoma sp., Fusarium sp.1 and Fusarium sp.2 with the frequency of 93.51%, 1.1%, 0.26%, 0.26%, 0.17%, 0.08%, 0.04% and 0.04%, respectively, and Pythium spp. and Phytophthora nicotianae with the frequency of 4.96% and 3.12%, respectively, were isolated from roots with rot. Fungal species isolated from branches with dieback symptoms were Alternaria spp., Neofusicoccum mediterraneum and Colletotrichum gloeosporioides with the frequency of 81.7%, 10.56% and 0.92%, respectively. Pathogenicity of three isolates from each species was tested on one-year-old seedlings of local tangerine on Bakraee. All the investigated isolates, except for Alternaria sp. and Pythium sp., were pathogenic on seedlings and caused symptoms similar to decline symptoms observed in citrus orchards. Pathogenicity of Alternaria sp.1 and N. mediterraneum isolates was tested on detached branches of local tangerine and pathogenicity of C. gloeosporioides was tested on one-year-old seedlings of local tangerine and all tested isolates were pathogenic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citrus
  • Dieback
  • Fungus
  • Oomycota
  • Root rot