شناسائی هندوانه به عنوان میزبان طبیعی جدید ویروس کوتولگی سبزرد نخود ایرانی در ایران

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در سال‌های اخیر، خسارت ویروس کوتولگی سبزرد نخود ایرانی (chickpea chlorotic dwarf virus, CpCDV، از جنس Mastrevirus و خانوادۀ Geminiviridae) در تعداد زیادی از گیاهان مانند هندوانه، بامیه و پنبه شدت گرفته و این ویروس از نقاط مختلف دنیا گزارش شده است (Kanakala and Kuria 2018). در تحقیق حاضر، آلودگی طبیعی هندوانه به CpCDV در مزارع مورد بررسی قرار گرفت. در سال 1397، ده نمونۀ هندوانه با علائم سبزردی برگ‌ها، سفتی، تغییر رنگ با ایجاد رگه‌های سفید در داخل میوه، عدم تقارن و افزایش بذرهای عقیم در میوه (شکل 1) از مزارع آلودۀ هندوانه در بهبهان (استان خوزستان) جمع‌آوری شدند. دی اِن اِی کل نمونه‌ها به روش cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) از بافت برگ استخراج گردید و مولکول‌های دی اِن اِی حلقوی موجود در آن‌ها به روش تکثیر دایرۀ غلتان (rolling circle amplification, RCA) با استفاده از آنزیم فی 29 دی‌اِن‌اِی پلی‌مراز (TempliPhi, GE Healthcare, USA) غنی‌سازی گردید. از محصول RCA حاصل به عنوان رشتۀ الگو به همراه جفت آغازگر CpCDV-752-F/CpCDV-1326-R (Askari et al. 2021) در آزمون واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز استفاده گردید. این آزمون، منجر به تکثیر قطعۀ قابل انتظار به اندازۀ 575 جفت باز برای هر ده نمونه گردید (شکل 2) که آلودگی نمونه‌ها به CpCDV را اثبات نمود. تعیین ترادف نوکلوتیدی محصول واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز مربوط به نمونۀ W1، آلودگی قطعی آن‌را به CpCDV تأیید نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of watermelon as a new natural host of chickpea chlorotic dwarf virus in Iran

نویسندگان [English]

  • Maryam Esmaeili 1
  • Jahangir Heydarnejad 2
1 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman
چکیده [English]

In recent years, yield losses due to chickpea chlorotic dwarf virus (CpCDV, Mastrevirus, Geminiviridae) infection have been intensified in a large number of plants such as watermelon, okra and cotton and the virus has been reported around the world (Kanakala and Kuria 2018). In the current study, natural infection of watermelon with CpCDV was investigated. Watermelon samples showing leaf chlorosis, hardness and discoloration of the flesh with whitish stripes, deformation and increasing seed abortion of fruits (Fig. 1) were collected from watermelon-growing farms in Behbahan (Khuzestan Province) in 2018. Total DNA of the samples was extracted from leaf tissue using the cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) method followed by the enrichment of the extracted circular DNA molecules by rolling circle amplification (RCA) method using phi 29 DNA polymerase (TempliPhi kit, GE Healthcare, USA). Polymerase chain reaction (PCR) tests using RCA product as DNA template and the primer pair CpCDV-752-F/CpCDV-1326-R (Askari et al. 2021) resulted in the amplification of an expected 575 bp DNA fragment (Fig. 2) indicating the infection of the all tested samples with CpCDV. The definitive infection of a PCR positive sample (W1) with CpCDV was confirmed by sequencing of PCR product.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geminiviridae
  • Rolling circle amplification
  • Hard fruit syndrome
  • CpCDV