تاثیر آماده باش زیستی و شیمیایی بذر بر پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیماری شناسی‌گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه تربیت مدرس

10.22034/ijpp.2023.2011943.430

چکیده

بیماری پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) که توسط Rhizoctonia solani AG4 ایجاد می‌شود، یکی از بیماری‌های مهم لوبیا در جهان است. استفاده از عوامل آماده‌باش زیستی و غیرزیستی به جایگزینی امیدوارکننده و سازگار با محیط زیست در مدیریت بیماری‌های گیاهی تبدیل شده است. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف مقایسه تأثیر جدایه A4 باکتری Bacillus subtilis (آماده-باش زیستی) و بتا آمینو بوتریک اسید (BABA) (آماده‌باش غیرزیستی) در مدیریت بیماری پوسیدگی ریشه در دو رقم تلاش و صدری لوبیا انجام شد. بذور لوبیا به عوامل یادشده آغشته شده و پس از خشک شدن کشت و در گلخانه 2±20 درجه سلسیوس نگه‌داری شدند. در مرحله کوتیلدونی، گیاهان با زادمایهAG4 solani R. مایه‌زنی شدند. میزان مقاومت القاء شده در گیاهان با اندازه‌گیری شاخص شدت بیماری، فاکتورهای ریخت‌شناختی و فیزیولوژیک بعد از گذشت سه هفته از مایه‌زنی بررسی شد. نتایج نشان داد که عوامل آماده‌باش باعث بهبود صفات ریخت‌شناختی و فیزیولوژیک اندازه‌گیری شده نسبت به شاهد شدند. میزان شاخص شدت بیماری در گیاهان تیمار شده با عوامل آماده‌باش کم‌تر از شاهد بود و کم‌ترین شاخص شدت بیماری در رقم تلاش تیمار شده با B. subtilis، به میزان 59 درصد کاهش مشاهده شد. محتوای فنول، فعالیت آنزیم کاتالاز و پراکسیداز تحت تیمار با جدایه B. subtilis و BABA در حضور بیمارگر نسبت به گیاهان شاهد افزایش معنی‌دار نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of seed bio-/chemo-priming on Rhizoctonia root rot of common bean (Phaseolus vulgaris L.)

نویسندگان [English]

  • Ameneh Joukar 1
  • Mahdi Saadati 2
  • Naser Safaei 1
  • Masoud Shams-bakhsh 3
1 Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Rhizoctonia root rot disease of common bean (Phaseolus vulgaris L.), caused by Rhizoctonia solani AG4, is one of the most important bean diseases worldwide. The use of biological and non-biological prime agents has become a promising and environmentally friendly alternative to the management of soil-borne pathogens. Therefore, the present study aimed to compare the effect of Bacillus subtilis isolate A4 (biological prime) and beta-aminobutyric acid (BABA) (non-biological prime) on the management of Rhizoctonia root rot disease in Talash and Sadri cultivars of common bean plants. The seeds were coated with the mentioned priming agents and after drying, they were planted and kept in the greenhouse at a temperature of 20±2 °C. Plants at the cotyledon stage were inoculated by R. solani AG4 inoculum. The induction of resistance in plants was evaluated by measuring disease severity, morphological, and physiological factors three weeks after inoculation. The priming factors increased almost all morphological and physiological measured traits, compared to the control. The plants treated with prime agents had a lower disease severity index (DSI) compared to the control plants and the Talash cultivar treated with B. subtilis had the lowest DSI, with a 59% reduction. The phenol content, catalase and peroxidase enzyme activities under bio-priming and chemo-priming treatments in the presence of the pathogen showed a significant increase compared to the control plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disease severity index
  • Peroxidase enzyme
  • beta-aminobutyric acid
  • Rhizoctonia solani
  • Bacillus subtilis