کلیدواژه‌ها = خربزه
* واکنش افتراقی کدوییان به Phytophthora capsici و P. melonis

دوره 54، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 294-289

حمیده پاسندی؛ ضیاالدین بنی هاشمی


واکنش افتراقی کدوییان به Phytophthora capsici و P. meloni*

دوره 52، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 289-294

حمیده پاسندی؛ ضیاء‌الدین بنی‌هاشمی