نویسنده = حسین معصومی
تعیین مشخصات ژنوم ویروس پیچیدگی برگ فلفل، آلفاستلایت و بتاستلایت‌های همراه و اثبات بیماری‌زائی ویروس در جنوب شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402

10.22034/ijpp.2023.2010123.425

خدیجه سالاری؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ حسین معصومی


همراهی یک مولکول بتاستلایت با ویروس پیچیدگی برگ کنجد در آلودگی شدید گیاه هندوانه

دوره 58، شماره 3، مهر 1401، صفحه 212-217

10.22034/ijpp.2023.2009034.423

خدیجه سالاری؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ مریم میرزازاده؛ حسین معصومی


تعیین ترادف ژنوم چند جدایه جدید ویروس پیچیدگی برگ کنجد از استان کرمان و شناسایی چند میزبان جدید برای این ویروس

دوره 57، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 281-289

10.22034/ijpp.2022.545383.376

وحید حسنوند؛ Jahangir Heydarnejad؛ خدیجه سالاری؛ حسین معصومی؛ آرویند ورزانی


میزبان‌های طبیعی و ویژگی‌های ژنوم ویروس زردی بافت مردۀ باقلا در سه استان شرقی ایران

دوره 57، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 145-158

10.22034/ijpp.2021.533684.361

افسانه آویش کوهشاهی؛ Jahangir Heydarnejad؛ مریم اسماعیلی؛ جواد صادقی مجد؛ وحید حسن وند؛ حسین معصومی