نویسنده = اکبر کارگر‏بیده
اثر بازدارندگی برخی از گیاهان بر نماتد سیستی چغندرقند (Heterodera schachtii) در شرایط گلخانه و میکروپلات

دوره 57، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 321-336

10.22034/ijpp.2022.546918.381

سولماز عباسی؛ اکبر کارگربیده؛ رضا قادری؛ حبیب اله حمزه زرقانی؛ محسن بذرافشان


تأثیر گل گوگرد و چند کود‏ شیمیایی بر فعالیت نماتد سیستی چغندرقند (Heterodera schachtii) در شرایط میکروپلات

دوره 57، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 51-64

10.22034/ijpp.2021.530231.353

الهام دهقان گودزاغی؛ اکبر کارگر بیده؛ رضا قادری؛ حبیب اله حمزه زرقانی؛ رضا قاسمی