نویسنده = منصوره میرابوالفتحی
ارتباط سرخشکیدگی بلوط ایرانی(Quercus brantii) با آلودگی آشکار و پنهان به Biscogniauxia mediterranea در جنگل‌های زاگرس

دوره 52، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 535-549

داریوش صفائی؛ سیداکبر خداپرست؛ منصوره میرابوالفتحی؛ صدیقه موسی‌نژاد


اولین گزارش Phomopsis amygdali عامل شانکر درختان فندق در ایران

دوره 49، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 132-133

منصوره میرابوالفتحی؛ لاله حسینیان؛ عبدالله میرحسینی مقدم


اثر سالیسیلیک اسید و Bacillus subtilis بر پوسیدگی ساقه و ریشه خیار با عامل Fusarium oxysporum f.sp. radicis cucumerinum *

دوره 46، شماره 4، دی 1389، صفحه 293-308

حدیث یوسفی؛ نوازاله صاحبانی؛ منصوره میرابوالفتحی؛ لیلا فراورده؛ وحید مهدوی


اثر اسانسهای آویشن شیرازی و مرزه و مواد تیمول و کارواکرول و داکسی نیوالنول Fusarium graminearum بر

دوره 46، شماره 1، دی 1389، صفحه 37-50

عزیز لاهوجی؛ منصوره میرابوالفتحی؛ روح الله کرمی اسبو