کلیدواژه‌ها = فون
معرفی چهار گونه نماتود انگل گیاهی از جنس‏های Crossonema Mehta & Raski, 1971 و Ogma Southern, 1914 در جنگل‏های رامسر

دوره 52، شماره 3، بهمن 1395، صفحه 357-373

فهیمه نیاستی؛ علی اسکندری؛ زهرا تنها معافی؛ آیت‏ اله سعیدی‏زاده


نماتدهای انگل خانواده‌های Dolichodoridae و Pratylenchidae در فضای سبز شهر شیراز

دوره 52، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 183-198

فاطمه کریمی؛ محمد عبدالهی؛ اکبر کارگر بیده؛ حبیب‌الله چاره‌گانی


معرفی چند گونه‏‏ از جنس Helicotylenchus (Nematoda: Hololaimidae) از ایران

دوره 49، شماره 3، آذر 1392، صفحه 297-315

لیلا کاشی نهنجی؛ اکبر کارگربیده


معرفی چند گونه نماتود متعلق به خانوادهQudsianematidae (Nematoda: Dorylaimida) از استان چهارمحال و بختیاری

دوره 49، شماره 2، آذر 1392، صفحه 241-255

المیرا هادی علیجانوند؛ علی اکبر فدایی تهرانی