کلیدواژه‌ها = ریخت‏شناسی
نماتدهای فوق بالاخانواده‎ی Tylenchomorpha و خانواده‎ی Longidoridae مرتبط با گیاهان دارویی شهرستان بویراحمد

دوره 54، شماره 3، آذر 1397، صفحه 185-196

10.22034/ijpp.2018.34709

سیمین انصاری؛ حبیب‌اله چاره‌گانی؛ رضا قادری؛ محمد عبدالهی


معرفی چهار گونه نماتود انگل گیاهی از جنس‏های Crossonema Mehta & Raski, 1971 و Ogma Southern, 1914 در جنگل‏های رامسر

دوره 52، شماره 3، بهمن 1395، صفحه 357-373

فهیمه نیاستی؛ علی اسکندری؛ زهرا تنها معافی؛ آیت‏ اله سعیدی‏زاده


معرفی چند گونه‏‏ از جنس Helicotylenchus (Nematoda: Hololaimidae) از ایران

دوره 49، شماره 3، آذر 1392، صفحه 297-315

لیلا کاشی نهنجی؛ اکبر کارگربیده