نویسنده = اکبر کارگربیده
اثر کود‏های گوگرددار بر فعالیت نماتد ریشه‏گرهی Meloidogyne incognita در خیار، در شرایط گلخانه

دوره 55، شماره 2، آذر 1398، صفحه 149-160

10.22034/ijpp.2019.37322

محمد رومیانی؛ اکبر کارگربیده؛ حبیب‏اله حمزه زرقانی؛ ضیاءالدین بنی‏ هاشمی


تأثیر گل گوگرد بر فعالیت نماتد ریشه‏گرهی، Meloidogyne incognita در خیار

دوره 52، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 85-98

محمد رومیانی؛ اکبر کارگربیده؛ حبیب‌اله حمزه‌زرقانی؛ ضیاءالدین بنی‌هاشمی


بررسی ترجیح میزبانی و تأثیر سطوح مختلف جمعیّت Helicotylenchus digitiformis بر برخی از گیاهان زراعی

دوره 51، شماره 2، تیر 1394، صفحه 245-262

لیلا کاشی نهنجی؛ اکبر کارگربیده؛ حبیب‏الله حمزه‏ زرقانی


اولین گزارش گونه‌ی Tylenchus naranensis از ایران

دوره 51، شماره 2، تیر 1394، صفحه 281-285

فاطمه حاجی‌زاده؛ محمد عبدالهی؛ اکبر کارگربیده


معرفی چند گونه از Paratylenchus (Nematoda: Tylenchulidae) از ایران

دوره 49، شماره 2، آذر 1392، صفحه 137-156

رضا قادری؛ اکبر کارگربیده


معرفی چند گونه‏‏ از جنس Helicotylenchus (Nematoda: Hololaimidae) از ایران

دوره 49، شماره 3، آذر 1392، صفحه 297-315

لیلا کاشی نهنجی؛ اکبر کارگربیده


جنبه هایی از بیولوژی دو گونه رایج نماتودهای مولد زخم (Pratylenchus thornei و P. neglectus) در مزارع گندم آبی و ذرت مرودشت

دوره 45، شماره 2، دی 1388، صفحه 126-139

رضا قادری؛ اکبر کارگربیده؛ ضیاءالدین بنی هاشمی