کلیدواژه‌ها = ایران
تعیین ترادف ژنوم چند جدایه جدید ویروس پیچیدگی برگ کنجد از استان کرمان و شناسایی چند میزبان جدید برای این ویروس

دوره 57، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 281-289

10.22034/ijpp.2022.545383.376

وحید حسنوند؛ Jahangir Heydarnejad؛ خدیجه سالاری؛ حسین معصومی؛ آرویند ورزانی


بررسی تنوع میزبانی گیاهان علفی و ارتباطات فیلوژنتیکی در میان جدایه‌های Phytophthora parsiana

دوره 54، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 49-56

10.22034/ijpp.2018.32769

زهره انواری1؛ مریم میرطالبی؛ ضیاالدین بنی‌هاشمی


واکنش ارقام تجاری و لاین‌های کلزا به جدایه ویروس موزاییک شلغم

دوره 52، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 147-159

مجید جعفری؛ مسعود شمس‌بخش؛ احمد معینی


آنالیز ترادف نوکلئوتیدی جدایه ایرانی ویروس موزائیک کوتولگی ذرت و بررسی منشاء و تکامل آن

دوره 51، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 69-84

فروه سادات مصطفوی نیشابوری؛ محمود معصومی؛ سعید نصراله نژاد؛ نرجس رهپیماسروستانی؛ کرامت اله ایزدپناه


اولین گزارش از بیماری لکه برگی باکتریایی ذرت در ایران*

دوره 50، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 403-406

حسین میرزایی نجفقلی؛ سیدمحسن تقوی؛ محمدرضا عالی منش


بیماری لکه‌زاویه‌ای ختمی خواب‌آلود ناشی از یک پاتووار مشابه با Pseudomonas syringae pv. syringae *

دوره 49، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-15

پژمان خدایگان؛ حشمت الله رحیمیان؛ مسعود شمس‌بخش


گونه‌های فوزاریوم عامل پوسیدگی ریشه و طوقة گندم در استان کرمانشاه

دوره 48، شماره 2، آذر 1391، صفحه 265-268

داریوش صفائی؛ حسن یونسی؛ مهیار شیخ الاسلامی


گزارشی از قارچ‌های مولد زنگ در منطقه البرز مرکزی

دوره 47، شماره 3، دی 1390، صفحه 207-223

فائزه علی‌آبادی؛ مهرداد عباسی؛ سعید رضائی


بررسی سه بیماری قارچی شاخساره درختان توت در ایزدشهر (مازندران) و آستانه (گیلان)

دوره 47، شماره 3، دی 1390، صفحه 301-308

سیدمحمد اشکان؛ رسول زارع؛ علی‌رضا جوادی


فنولوژی Didymella rabiei روی بقایای نخود در استان کرمانشاه

دوره 47، شماره 4، دی 1390، صفحه 455-462

حسن یونسی؛ داریوش صفایی؛ مهیار شیخ‌الاسلامی