دوره و شماره: دوره 56، شماره 3، آذر 1399 
ژن‌های مقاومت به بیماری سفیدک سطحی سیب در ژنوتیپ‌های وحشی سیب ایران

صفحه 319-328

10.22034/ijpp.2020.241966

بهرام شریف نبی؛ مهدی جمالوند؛ پریسا رحیمی تمندگانی؛ فریبا قادری